مختصری از من

به شدت علاقه مند در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب میشود.از پیاده سازی ایده هایم بسیار لذت می برم.سرعت کار به من انگیزه مضاعف میدهد و کندی و ندید بازخورد مشخص کسلم میکند .مشتاق همکاری با افراد باهوش تر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه ازاد شهر قدس / معدل 17.28

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  موسسه حقوقی
  حقوق/ مشاور حقوقی
 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۳
  آموزشگاه
  کاربر رایانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com