مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی ادبیات
  گرایش فارسی محض /دانشگاه ساوه / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۶
  بازیابی اطلاعات
  مسئول دفتر/ اداری
 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت البرز دانه ماهان
  مسئول دفتر/ اداری
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  جام جم
  مسئول دفتر/ اداری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL 1 - 2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com