مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1380 تا 1382
    دیپلم علوم انسانی

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1385
    مربی روخوانی و روانخوانی و حفظ قرآن در اکثر مناطق تهران اخذمدارک سطوح قرآن از فرهنگسرای قرآن از دست مبارک استاداخوان. تالیف کتاب ازدواج ، آثار معجزه آسای نماز شب در زندگی دنیوی و اخروی با شرح حال عرفا و بزرگان
https://.com