مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۶
  بازاریابان ایرانیان زمین
  کارشناس آموزش و فروش
 • تیر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  نرم افزاری مهر افراز آسیا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پشتیبانی
 • خرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳
  انتشارات تزکیه
  مسئول دفتر کارشناس فروش و تبلیغات
 • مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱
  شرکت نرم افزاری مسیر سامانه/ مجتمع فنی تهران
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Self Management (مدیریت بر خویشتن)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط موثر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Self Management (مدیریت بر خویشتن)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط موثر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com