مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی / معدل 17.77
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه گیلان / معدل 16.7

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تک فیروزجائی، مهدی ؛ طهماسبی نوایی، محمد؛ تک فیروزجایی، ابراهیم.(1395). بررسی کیفیت زندگی کاري بهورزان بندپی بابل، سومین همایش دانشگاهی پژوهش در حوزه های اداری و مالی نظام سلامت.
 • 1395
  تک فیروزجائی، مهدی ؛ طهماسبی نوایی، محمد؛ تک فیروزجایی، ابراهیم.(1395). بررسی تأثیر استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی کاري بر فرسودگی شغلی بهورزان، سومین همایش دانشگاهی پژوهش در حوزه های اداری و مالی نظام سلامت.

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ایی
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com