مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1370 تا 1375
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش آموزش دبیری /دانشگاه مشهد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1375

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تکواندو

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com