مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه جهاد دانشگاهی مشهد / معدل 18
https://.com