مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسى
  گرایش آموزش /دانشگاه آزاد اروميه
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی زبان و ادبيات انگليسى
  گرایش ادبيات /دانشگاه پيام نور اروميه

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  مدرسه غيرانتفاعى سينا نوآور(خ دانشكده)
  منابع انسانی و آموزش/ معلم زبان انگليسى براى تمامى پايه ها
 • مهر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸
  اداره شوراى حل اختلاف(آقاى بقايى و امامى)
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر شعبه حقوقى(دبيرخانه)

  توضیحات: مسئول دفتر نمونه و دريافت تشويق

 • تیر ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۵
  موسسه زبان شهر لهجه ها(آقاى ميرزامحمدى)
  منابع انسانی و آموزش/ مربى زبان
 • مهر ۱۳۸۳ تا خرداد ۱۳۸۶
  مدرسه غيرانتفاعى سينا نوآور(آقاى خديوى)
  منابع انسانی و آموزش/ معلم زبان انگليسى

  توضیحات: تشويق از طرف مدير مدرسه بابت داشتن ابتكار و خلاقيت در تدريس و فعال و شاد بودن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسى ارشد آموزش زبان انگليسى
https://.com