مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا 1389
    کارشناسی علوم اجتماعی
    گرایش پژوهشگری /دانشگاه پیام نور / معدل 15.22
https://.com