مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مدیریت رسانه /دانشگاه پیام نور تهران / معدل 15

دانش تخصصی

 • MBA بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرسه کسب و کار بهار با تایید وزارت علوم
دانش تخصصی
 • MBA بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرسه کسب و کار بهار با تایید وزارت علوم
https://.com