مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 15.26
https://.com