مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پالایشگاه
  مهندسی شیمی/ نوبتکار
 • فروردین ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  پالایشگاه
  مهندسی شیمی/ نوبتکار کنترل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: صنایع گاز

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: صنایع گاز
https://.com