مختصری از من

فعالیتهای من از پایه شروع شده و تا سطح مدیریتی ادامه پیدا کرده است از ویزیت تحصیلداری کمک انبار داری انبار داری حسابداری انبار مدیریت نیروی انسانی خدمات بیمه پرسنل میریت خدمات بانک و تسویه حساب مشتری و ثبت قرار دادهای مشتری به عنوان نماینده حقوقی از خدماتی بوده که در راستای وظیفه محوله به این جانب انجام داده ام .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com