مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی انیمیشن
    /دانشگاه هنر
https://.com