مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی برق کنترل
  گرایش کنترل /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 17
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی پزشکی بیو الکترییک
  گرایش بیوالکتریک /دانشگاه تریبت معلم سبزوار / معدل 19.04
 • 1383 تا 1388
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه ساوه / معدل 16.65
https://.com