مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1393
    دکتری زیست شناسی
    گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهی /دانشگاه هایدلبرگ آلمان / معدل 18
https://.com