مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ICT
    گرایش برق /دانشگاه شهيد شمسي پور
https://.com