مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی ارشد مهندسی مواد
    گرایش شناسایی و انتخاب مواد /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 16.73
https://.com