مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت
  /دانشگاه مشهد
 • 1374 تا 1377
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
 • 1368 تا 1372
  کارشناسی دبیری
  گرایش ریاضی /دانشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۲
  آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
  مدیر کل
 • مهر ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۲
  آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ رئیس کمیته برنامه ریزی ، هماهنگی و اجارایی اداره کل
 • مهر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹
  آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان
  رئیس ناحیه یک
 • اسفند ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۶
  وزارت کشور
  مسئول بازرسی بر انتخابات زاهدان
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۷
  آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
  رئیس دانشکده فنی و حرفه ائی شهید باهنر زاهدان
https://.com