مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش آب /دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران
 • 1369 تا 1375
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه تبریز

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت آب منطقه ای تهران
  مهندسی عمران/ معماری/ معاون برنامه ریزی وبهبود مدیریت
 • مهر ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۹۳
  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
  مهندسی عمران/ معماری/ معاون طرح وتوسعه
 • دی ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۶
  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
  مهندسی عمران/ معماری/ نماینده مجری طرح سد وشبکه نازلو
 • مهر ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۸۵
  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
  مهندسی عمران/ معماری/ نماینده مجری طرح افزایش ارتفاع سد زرینه رود
 • تیر ۱۳۷۹ تا تیر ۱۳۸۰
  شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر دفتر فنی واحد عمرانی 5 دشت زرینه رود
 • آبان ۱۳۷۵ تا تیر ۱۳۷۹
  شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی

  توضیحات: نظارت بر تهیه نقشه های کارگاهی و رسیدگی به متره و برآورد سازه های آبیاری و زهکشی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • مدیریت تعارض

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com