مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت اران سیج
  مالی و حسابداری/ اداری
 • فروردین ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  شرکت نودشه
  مالی و حسابداری/ اداری وبازرگانی
 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت نوین فیدار زاگرس
  اپراتوردستگاه
 • مهر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت اسانسور ستاره سرخ
  بازاریابی و فروش/ فروشنده

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انبار داری
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهرتهای کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdlدرجه1و2

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انبار داری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com