مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ساخت و تولید
    گرایش ماشین افزار /دانشگاه صنعتی مالك اشتر
https://.com