مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1368 تا 1381
  دیپلم ریاضی فیزیک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پخش اوستا
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۴
  بانی چاو ایرانیان(کاله)
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • آبان ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  بانی چاو ایرانیان(کاله)
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۸
  پگاه بین الملل(دلپذیر)
  بازاریابی و فروش/ فروشنده

افتخارات

 • 1387
  بهترین فروشنده ایران
  دومین فروشنده برتر ایران
  بهترین سرپرست ایران
  در شرکت بانی چاو (کاله)
 • 1387
  فروشنده برتر ایران
  دومین فروشنده برتر ایران
  بهترین سرپرست منطقه
  تماما در شرکت بانی چاو ایرانیان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اشنایی با ورد واکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنایی با ورد واکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com