مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1390
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال / معدل 14
https://.com