مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه آموزش عالی سبحان (نیشابور) / معدل 13
 • 1386 تا 1389
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آموزشکده فنی پسران(نیشابور) / معدل 17.21
 • 1380 تا 1384
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار / معدل 17.19
https://.com