مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم الکتروتکنیک
https://.com