مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه مرکز آموزش عالی رجاء / معدل 17.07

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com