مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه سلمان فارسی مشهد / معدل 16
https://.com