مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی ارشد مديريت صنعتي
    گرایش توليد و عمليات /دانشگاه آزاد علوم تحقیقات / معدل 15.5
https://.com