مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش صنعتی_سازمانی /دانشگاه اصفهان / معدل 16.08

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل شایستگی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • توسعه سازمان و منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی کار و زمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل شایستگی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • توسعه سازمان و منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی کار و زمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com