مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش علوم اقتصادی /دانشگاه تهران مرکزی / معدل 17
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه پیام نور شهریار / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت فنی مهندسی توسعه البرز
  مسئول بازرگانی
https://.com