مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  دکتری ژنتیک پزشکی
  /دانشگاه مرکز تحقیقات ژنتیک، علوم بهزیستی و توانبخشی
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد زیست شناسی
  گرایش بیوشیمی /دانشگاه خوارزمی تهران / معدل 18
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی بیوتکنولوژی
  گرایش صنعتی /دانشگاه شاهد تهران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس درس ژنتیک به دانشجویان کارشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
https://.com