مختصری از من

پیشینه شغلی

  • اسفند ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
    بیمارستان ابن سینا
    روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول اعتبار بخشی

    توضیحات: دو دوره ارزشیابی سازمان بهداشت

https://.com