مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com