مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش ادبیات /دانشگاه جهاددانشگاهی خوزستان / معدل 17.4

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳
  آموزشگاه زبان دانش
  مالی و حسابداری/ مدرس زبان
 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  آموزشگاه زبان گویش
  مالی و حسابداری/ مدرس زبان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  شرکت در کارگاه ترجمه دکتر حیاتی
 • 1391
  شرکت در سری همایش های سرچ پیشرفته دکتر بیگ زاده
 • 1391
  شرکت در کارگاه ترجمه دکتر حیاتی
 • 1390
 • 1390
  شرکت در کارگاه ترجمه دکتر حیاتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی زبان انگلیسی
 • زبان عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 & 2

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول تشریفات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مهمانداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان و ادبیات انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان و ادبیات فارسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی زبان انگلیسی
 • زبان عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 & 2
https://.com