مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد اقتصاد
    /دانشگاه تهران جنوب

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
    شهرداري
    مسئول دفتر/ كارمند
https://.com