مختصری از من

به عنوان فردی متعهد ومسئولیت پذیر و با روحیه کار تیمی به دنبال ارتقا مهارت های شغلی هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی باستان شناسی
  /دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com