مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه تهران / معدل 18

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مقالات: بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر رضایت شغلی با نقش تعدیل گری استرس شغلی در بانک ملت The study of public administration: A linguistic perspective کتاب: ترجمه کتاب " مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی" در مرحله ویرایش و اخذ شابک تدریس و ارائه: حقوق و دستمزد - شهرداری منطقه یک تهران چرخه عمر سازمان- شرکت فن نیرو شخصیت شناسی بر مبنای DISC- شرکت آوین پالایش نیرو جذب و استخدام- شرکت فن نیرو مدیریت منابع انسانی- شرکت فن نیرو حل تمرین (دوره تفکر سیستمی)- دانشکده فنی

افتخارات

 • مقام دوم در استارتاپ ویکند قزوین در سال 1393

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • کارگاه تربیت ارزیاب سطح 3 جهت کانون ارزیابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگاه آموزشی " تربیت کارشناس مطالعات امکانسنجی طرح ها"-
  100% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی شریف
 • کارگاه "مدل¬سازی مالی در اکسل"
  100% Complete
  عنوان مدرک: آریانا
 • کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال
  60% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزشها بازرگانی
 • تفکر سیستمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • شخصیت شناسی بر مبنای مدل DISC
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کارگاه آموزشی شبیه سازی کسب و کار (لذت مدیریت)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • سمینار آموزشی "مدیریت دانش"
  20% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • دوره "مدیریت مالی"
  60% Complete
  عنوان مدرک: کوثر

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • Lisrel
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • Excel , word, powerpoint
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: upper intermediate from Safir Institute
دانش تخصصی
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • کارگاه تربیت ارزیاب سطح 3 جهت کانون ارزیابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگاه آموزشی " تربیت کارشناس مطالعات امکانسنجی طرح ها"-
  100% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی شریف
 • کارگاه "مدل¬سازی مالی در اکسل"
  100% Complete
  عنوان مدرک: آریانا
 • کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال
  60% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزشها بازرگانی
 • تفکر سیستمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • شخصیت شناسی بر مبنای مدل DISC
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کارگاه آموزشی شبیه سازی کسب و کار (لذت مدیریت)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • سمینار آموزشی "مدیریت دانش"
  20% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • دوره "مدیریت مالی"
  60% Complete
  عنوان مدرک: کوثر
https://.com