مختصری از من

پروژه ها

  • 1394
    رادار دوربرد قدیر
    نصاب

    توضیحات: نصاب ضلع های جنوبی رادارهای قدیر اصفهان و اهواز

نقاط قوت رفتاری

  • رهبری
https://.com