مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1388
  دیپلم

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مسئول دفتر/
 • اسفند ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  مالی و حسابداری/
 • مهر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۱

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 14001
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 14001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com