مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • ورزشی : کشتی و بسکتبال و والیبال
  • فرهنگی : توسعه فردی

نقاط قوت رفتاری

  • شبکه سازی / شریک شدن
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مشتری مداری
https://.com