مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی کشاورزی
    گرایش گیاهپزشکی /دانشگاه آموزش عال بهاران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • کامپیوتر واینترنت

نقاط قوت رفتاری

  • شبکه سازی / شریک شدن
https://.com