مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1376 تا هم اکنون
    کارشناسی كامپيوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد
https://.com