مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش مدیریت استراتژیک /دانشگاه علوم و تحقیقات قزوین
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
  /دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  پارس فنون افق
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار
 • تیر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۹
  یکتا پارس پیام
  کارمند اداری
https://.com