مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا هم اکنون
    کارشناسی علوم انسانی
    گرایش علوم سیاسی و روابط بین الملل /دانشگاه مفید قم / معدل 15.67
https://.com