مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی محیط زیست
  گرایش محیط زیست /دانشگاه دانشکده کشاورزی بیرجند

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  آزمایشگاه معتمد پایش سبز معتمد
  ایمنی و محیط زیست/ مسئول فنی آزمایشگاه

  توضیحات: همکاری با صنایع و کارخانجات و محیط زیست استان های خراسان رضوی ، شمالی ، جنوبی ، و گلستان و ...
  آشنایی با انجام امور اداری و قراردادها
  انجام آنالیزهای آزمایشگاهی و زدن نتایج در فرم های مربوطه و پاسخگویی و مشاوره به صنایع در خصوص نتایج آنالیزها
  آشنایی و کار با دستگاههای آزمایشگاهی مربوط به بخش هوا و صدا ، میکروبیولوژی و شیمیایی و کار در آزمایشگاه معتمد پایش سبز معتمد به مدت 5 سال
  شرکت در کارگاههای آموزشی اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست، اردیبهشت سال 95 .

پروژه ها

 • 1390
  پروژه های مربوط به انجام طرح خود اظهاری کارخانجات ،صنایع و ادارات برای سازمان حفاظت محیط زیست ، همکاری در پایان نامه ارشد دانشجویان محیط زیست
  مسئول فنی آزمایشگاه معتمد محیط زیست

  توضیحات: تمامی این فعالیت های از سال 90 تا اردیبهشت 96 انجام گرفته .

دانش تخصصی

 • تسلط به آنالیزهای مربوط به بخش شیمیایی شامل آنالیز پارامترهای نیترات، نتیریت، فسفات، کلر آزاد، هدایت الکتریکی، کلراید، دترجنت،نیتروژن آمونیاک، دما،سولفات،سولفید،شوری ،فلورید،ph، DO،BOD،CODکدورت، رنگ، TSS، TDS، سدیم، پتاسیم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی محیط زیست
 • قلیائیت (کربنات و بیکربنات) ، روغن و چربی، ss، آنالیز بخش میکروبی شامل : توتال کلیفرم و فکال کلیفرم، بخش هوا و صدا شامل Lmax, Lmin, Leq
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی محیط زیست

ابزار و نرم افزار

 • کار با دستگاههای اسپکتروفتومتر DR 5000 - متر ph ، مترEC ، متر DO ، کدورت سنج ، فلیم فتومتر ، متر BOD ، انکوباتور ، کلدانکوباتور ، بن ماری ، آون ، تیتراسیون، تستو ، صدا سنج ، غبار سنج محیطی و دود کش و ... آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار های ورد ،اکسل ،پاور
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط به آنالیزهای مربوط به بخش شیمیایی شامل آنالیز پارامترهای نیترات، نتیریت، فسفات، کلر آزاد، هدایت الکتریکی، کلراید، دترجنت،نیتروژن آمونیاک، دما،سولفات،سولفید،شوری ،فلورید،ph، DO،BOD،CODکدورت، رنگ، TSS، TDS، سدیم، پتاسیم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی محیط زیست
 • قلیائیت (کربنات و بیکربنات) ، روغن و چربی، ss، آنالیز بخش میکروبی شامل : توتال کلیفرم و فکال کلیفرم، بخش هوا و صدا شامل Lmax, Lmin, Leq
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی محیط زیست
https://.com