مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
    /دانشگاه شیراز / معدل 17.16
https://.com