مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی مدیریت هتلداری
    /دانشگاه ازاد
https://.com