مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه قزوین / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت سهل نسج تهران
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • رفتار سازمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت لجستیک عملیات
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ و ویراستاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CRM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • رفتار سازمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت لجستیک عملیات
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ و ویراستاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CRM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com