مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی تجربی
  /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 20
 • 1380 تا 1388
  کارشناسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه تهران / معدل 19

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پیام
  مالی و حسابداری/ مدیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  000000000

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com